สำนักงานคณบดี

Description: รับ 12.45 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
เพื่อ - อบรมเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
ผู้ร่วมเดินทาง - อ.หทัยวรรณ, อ.ปนัดดา และอาจารย์อีก 1 ท่าน
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 12:30:00 - Wednesday 07 March 2018
Duration: 1 hours
End Time: 13:30:00 - Wednesday 07 March 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:08:06 - Tuesday 06 March 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry