สำนักงานคณบดี

Description: รับ 13.30 น.. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - ประชุม ห้องประชุมประเสริฐรุจิรวงศ์ อาคารยุทธศาสตร์
เพื่อ - ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดจุดพักขยะและแนวทางการจัดเก็บขยะ
ผู้ร่วมเดินทาง - รองคณบดีฝ่ายบริหาร , รองพัฒนาฯ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:30:00 - Wednesday 07 March 2018
Duration: 1 hours
End Time: 14:30:00 - Wednesday 07 March 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:04:18 - Wednesday 07 March 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry