สำนักงานคณบดี

Description: รับ 13.00 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เพื่อ - คณบดีร่วมถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่พระราชวิสุทธิญาณ
กลับ 16.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:00:00 - Friday 23 March 2018
Duration: 3 hours
End Time: 16:00:00 - Friday 23 March 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:08:16 - Wednesday 07 March 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry