งานบริหารทั่วไป

Description: รับ 10.30 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - บ้านพักนายธีรศักดิ์ เขตเสาร์แก้ว อ.ดอยสะเก็ต
เพื่อ - ปฏิบัติโครงการ Happy Family (มอบของที่ระลึกบุตรคนแรกของบุคลากร)
กลับ 13.00 น.
ผู้ร่วมเดินทาง - 5-6 คน
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 10:30:00 - Thursday 15 March 2018
Duration: 2.5 hours
End Time: 13:00:00 - Thursday 15 March 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:42:02 - Thursday 08 March 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry