สำนักงานคณบดี

Description: รับ 08.45 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อ - คณบดีร่วมประชุม กบม. คร้ังที่ 4/2561
กลับ 13.00 น.
ผู้ร่วมเดินทาง - คณบดี
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Tuesday 13 March 2018
Duration: 4 hours
End Time: 12:30:00 - Tuesday 13 March 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:18:14 - Friday 09 March 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry