ภาควิชาจิตวิทยา(ผศ.ดร.ณัฐวุฒ

Description: รับ 08.00 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - ทัณฑสถานหญิง เชียงใหม่
เพื่อ - ศึกษาดูงานกระบวนการวิชา 013314
กลับ - 11.30 น.
ผู้ร่วมเดินทาง - นักศึกษา 46 คน
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Wednesday 04 April 2018
Duration: 3.5 hours
End Time: 11:30:00 - Wednesday 04 April 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:10:36 - Tuesday 13 March 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry