สำนักงานคณบดี

Description: รับ 09.15 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - อาคารบันทิตวิทยาลัย
เพื่อ - ส่งคณบดีร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/2561
กลับ - 12.00.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:00:00 - Friday 16 March 2018
Duration: 30 minutes
End Time: 09:30:00 - Friday 16 March 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 13:38:10 - Thursday 15 March 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry