สำนักงานคณบดี

Description: รับ 16.00 น. - สำนักงานบริการวิชาการ UNISERV
กลับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยง
ผู้ร่วมเดินทาง - คณบดี
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 16:00:00 - Monday 26 March 2018
Duration: 30 minutes
End Time: 16:30:00 - Monday 26 March 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:58:53 - Monday 19 March 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry