งานบริหารทั่วไป

Description: รับ 14.00 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง
เพื่อ - ส่งคณบดี เตรียมงานสัมนาวิชาการ
กลับ 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 14:00:00 - Monday 19 March 2018
Duration: 2.5 hours
End Time: 16:30:00 - Monday 19 March 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:12:07 - Wednesday 21 March 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry