งานบริหารทั่วไป

Description: รับ 09.00 น. - หน้าอาคาร HB7
ส่ง - ร้านถาดเงิน ถนนวัวลาย, ร้านเสื้อพื้นเมืองกาดหลวง
เพื่อ - รับถาดเงินของที่ระลึก+เสื้อพื้นเมือง(เพิ่ม) โครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง
กลับ - 13.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 09:00:00 - Friday 23 March 2018
Duration: 4 hours
End Time: 13:00:00 - Friday 23 March 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:43:33 - Thursday 22 March 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry