สำนักงานคณบดี

Description: รับ 08.45 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - สำนักงานบริการวิชาการ UNISERV
เพื่อ - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยง
ตีรถเปล่ากลับคณะ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Monday 26 March 2018
Duration: 30 minutes
End Time: 09:00:00 - Monday 26 March 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:24:57 - Friday 23 March 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry