สำนักงานคณบดี

Description: รับ 08.00 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - คณะเภสัชศาสตร์
เพื่อ - ร่วมงานสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์
กลับ 10.00 น.
ผู้ร่วมเดินทาง - เลขุการคณะฯ, เจ้าหน้าที่โสตฯ

Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Friday 30 March 2018
Duration: 2 hours
End Time: 10:00:00 - Friday 30 March 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 13:44:29 - Wednesday 28 March 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry