สำนักงานคณบดี

Description: รับ 09.15 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อ - คณบดีเจ้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมของวิทยาบาลลรมราชชนนี
กลับ 12.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:00:00 - Tuesday 17 April 2018
Duration: 3 hours
End Time: 12:00:00 - Tuesday 17 April 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:38:32 - Friday 30 March 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry