สำนักงานคณบดี

Description: รับ 9.15 น. -หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อ - ส่ง คณบดี ประชุม กบม.
กลับ 13.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:00:00 - Tuesday 10 April 2018
Duration: 4 hours
End Time: 13:00:00 - Tuesday 10 April 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:50:07 - Monday 09 April 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry