หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Description: รับ 09.00 น. - โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์
ส่ง - บ.สิงห์คอร์เปอเรชั่น, บ.ผึ้งน้อย , บ.นิ่มซี่เส็ง, วัดป่ายางงาม อ.ดอยสะเก็ต
เพื่อ - รับน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็คและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมวันที่ 13-27 เมษายน 2561
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 09:00:00 - Tuesday 10 April 2018
Duration: 6 hours
End Time: 15:00:00 - Tuesday 10 April 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:23:14 - Monday 09 April 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry