ภาควิชาจิตวิทยา(อ.ดร.กุลวดี)

Description: รับ 8.10 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เชียงใหม่
เพื่อ - ศึกษาดูงานในประบวนวิชา 013410
กลับ 11.00 น.
ผู้ร่วมเดินทาง 26 คน
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Wednesday 18 April 2018
Duration: 3 hours
End Time: 11:00:00 - Wednesday 18 April 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:01:34 - Tuesday 17 April 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry