สำนักงานคณบดี

Description: รับ 10.15 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อ - คณบดีร่วมเป็นเกียรติในพิธีแสดง มุทิตาจิต สระเกล้าดำหัว คณะกรรมการ ส่งเสริม มช.
กลับ 12.30 น.
ผู้ร่วมเดินทาง - คณบดี
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 10:00:00 - Thursday 26 April 2018
Duration: 2.5 hours
End Time: 12:30:00 - Thursday 26 April 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:27:49 - Wednesday 18 April 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry