งานบริหารทั่วไป

Description: รับ 14.00 น. - หน้าอาคาร HB 7่
ส่ง - ร้านเป่าเปา
เพื่อ - ไปซื้อขันเงิน งานดำหัวประเพณีปีใหม่เมือง
กลับ 16.00 น.
ผู้ร่วมเดินทาง - นายสมพงษ์ เจ็งศรีวงศ์
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 14:00:00 - Monday 23 April 2018
Duration: 2 hours
End Time: 16:00:00 - Monday 23 April 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:59:13 - Tuesday 24 April 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry