สำนักงานคณบดี

Description: รับ 09.15 น. - หน้าอาคาร HB
ส่ง - คณะสาธารณสุขศาสตร์
เพื่อ - เลขานุการคณะฯ ร่วมงานพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์
กลับ - 10.00 น.
ผู้ร่วมเดินทาง - เลขานุการคณะฯ, เจ้าหน้าที่โสดฯ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 09:00:00 - Wednesday 25 April 2018
Duration: 1 hours
End Time: 10:00:00 - Wednesday 25 April 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:54:18 - Tuesday 24 April 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry