งานนโยบายและแผนฯ

Description: รับ 8.30 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - โรงแรม แคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่
เพื่อ - เข้าร่วมอบรมเรื่อง ed-PEx
รับกลับคณะ - 16.00 น.
ผู้ร่วมเดินทาง 10 ท่าน
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Monday 30 April 2018
Duration: 1 hours
End Time: 09:30:00 - Monday 30 April 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 12:01:30 - Wednesday 25 April 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry