สำนักงานคณบดี

Description: รับ 16.30 น. - โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
เพื่อ - รับ คณบดี รองคณบดี และผช.คณบดี กลับคณะ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 16:30:00 - Monday 07 May 2018
Duration: 30 minutes
End Time: 17:00:00 - Monday 07 May 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 13:44:21 - Thursday 26 April 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry