สำนักงานคณบดี

Description: รับ 08.30 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
เพื่อ - คณบดี รองคณบดี และผช.คณบดี เข้ร่วมการอบรม เรื่อง เครื่องมือสำหรับพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ตวามเป็นเลิศ
ตีรถเปล่ากลับคณะ - 09.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:30:00 - Monday 07 May 2018
Duration: 1 hours
End Time: 09:30:00 - Monday 07 May 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:47:27 - Friday 04 May 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry