สำนักงานคณบดี

Description: รับ 08.30 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
เพื่อ - คณบดี รองคณบดี และผช.คณบดี เข้ร่วมการอบรม เรื่อง เครื่องมือสำหรับพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ตวามเป็นเลิศ
รับกลับ 16.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Tuesday 08 May 2018
Duration: 8.5 hours
End Time: 17:00:00 - Tuesday 08 May 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:47:56 - Friday 04 May 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry