ศูนย์บริการวิชาการฯ

Description: รับ 8.00 น. - หน้าศูนย์บริการวิชาการ HB 6
ส่ง - โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
เพื่อ - ส่งอาจารย์สอภาษาให้นักเรียน
กลับ 09.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Wednesday 16 May 2018
Duration: 1 hours
End Time: 09:00:00 - Wednesday 16 May 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:20:53 - Tuesday 15 May 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry