งานบริหารทั่วไป

Description: รับ 10.00 น. - หน้าอาคาร HB7
ส่ง - สำนักงานอธิการบดี
เพื่อ - เลขานุการคณะฯ ร่วมประชุม
กลับ - 11.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 10:00:00 - Thursday 17 May 2018
Duration: 1 hours
End Time: 11:00:00 - Thursday 17 May 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 12:53:48 - Friday 18 May 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry