สำนักงานคณบดี

Description: รับ 16.00 น.-โรงแรมเชียงใหม่แกรน์วิว
เพื่อ - รับ คณบดี รองคณบดี ผช.คณบดี และผู้เข้่าร่วม 1-10 ท่าน กลับคณะ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 16:00:00 - Thursday 07 June 2018
Duration: 1 hours
End Time: 17:00:00 - Thursday 07 June 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:09:19 - Friday 18 May 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry