งานบริหารทั่วไป

Description: รับ 12.45 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - สำนักงานบริการวิชาการ UNISERV
เพื่อ - เข้าร่วมประชุมใหญ่ กช.มช สามัญประจำปี 2561
กลับ - 16.00 .
ผู้ร่วมเดินทาง - เลขนุการคณะฯ และนางสาวพิมพินันท์
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 12:30:00 - Monday 21 May 2018
Duration: 3.5 hours
End Time: 16:00:00 - Monday 21 May 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:51:04 - Monday 21 May 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry