สำนักงานคณบดี

Description: รับ 08.30 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - สำนักงานบริการวิชาการ
เพื่อ - คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าภาค ร่วมอบรมหลักสูตรกฏหมายมหาชน
กลับ 16.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Saturday 21 July 2018
Duration: 7.5 hours
End Time: 16:00:00 - Saturday 21 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:36:26 - Friday 25 May 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry