สำนักงานคณบดี(จิรภา)

Description: รับหน้าอาคาร HB 7
ส่ง สำนักบริการวิชาการ (Uniserv)
เวลา 08.30 - 16.30
เพื่อประชุมเพื่อรองคณบดีและบุคลากร งานนโยบายและแผนฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมการบริหารงบประมาณปี 2562 และการเตรียมการจัดทำงบประมาณปี 2563
ผู้เดินทาง คณบดี และบุคลากรงานนโยบายและแผนฯ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:30:00 - Monday 11 June 2018
Duration: 8 hours
End Time: 16:30:00 - Monday 11 June 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:22:05 - Wednesday 06 June 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry