สำนักงานคณบดี(จิรภา)

Description: รับ หน้าอาคาร HB 7 คณะมนุษยศาสตร์
ส่ง สำนักงานบริการวิชาการ
เพื่อ เข้าร่วมประชุม (ความเสี่ยง)
เวลา 08.30 -12.00
ผู้ขอเดินทาง คณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:30:00 - Friday 15 June 2018
Duration: 3.5 hours
End Time: 12:00:00 - Friday 15 June 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:26:47 - Thursday 07 June 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry