งานการเงิน การคลังและพัสดุ

Description: รับ 13.15 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อ - รับส่ง ผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาหารปลอดภัย
กลับ 16.00 น.
ผู้ร่วมเดินทาง 5 ท่าน
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:00:00 - Wednesday 27 June 2018
Duration: 3 hours
End Time: 16:00:00 - Wednesday 27 June 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 10:03:34 - Friday 22 June 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry