งานการเงิน การคลังและพัสดุ

Description: รับ 13.15 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - ห้องประชุมบัวเรศคำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อ - ส่งผู้เข้ร่วมประชุมระบบ CMU-Payroll
กลับ - 15.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:00:00 - Monday 25 June 2018
Duration: 2 hours
End Time: 15:00:00 - Monday 25 June 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 15:38:01 - Tuesday 26 June 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry