สำนักงานคณบดี

Description: รับ 09.45 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - สำนักงานมหาวิทยาลัย
เพื่อ - ผู้ริหาร ร่วมประชุมเรื่องการเตรียมการ การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
หลับ 12.00 น.
ผู้ัร่วมเดินทาง - คณบดี, รองคณบดี และผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 09:30:00 - Tuesday 03 July 2018
Duration: 2.5 hours
End Time: 12:00:00 - Tuesday 03 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:23:41 - Monday 02 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry