งานบริหารทั่วไป

Description: รับ 08.30 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - ศาลาธรรม หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อ - นำเทียนพรรษาร่วมพิธีหล่อเทียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับกลับ 11.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:30:00 - Wednesday 11 July 2018
Duration: 30 minutes
End Time: 09:00:00 - Wednesday 11 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:19:36 - Thursday 05 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry