สำนักงานคณบดี

Description: รับ - 09.15 น. - หน้าอาคาร HB 7
่สง - งานประชาสัมพันะ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อ - ส่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร หรือ ฝ่ายพัฒนาฯ อัดเสียงประชาสัมพันธ์ งาน Humanities CMU RUN
กลับ 10.30 น.
ขากลับ - ให้แวะรับ นายสมพงษ์ เจ็งศรีวงศ์ ที่ศาลาธรรม ด้วย
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 09:00:00 - Wednesday 11 July 2018
Duration: 1.5 hours
End Time: 10:30:00 - Wednesday 11 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:24:48 - Thursday 05 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry