อยู่เวรข้อสอบ

Description: โดยนาย จิระพงษ์ สิงห์ทร
เนื่องจากนายอนุชัย ไปขับรถ NISSAN พาคณบดีและรองคณบดีไปร่ววมแห่เทียนพรรษา
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:30:00 - Wednesday 11 July 2018
Duration: 2.5 hours
End Time: 16:00:00 - Wednesday 11 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:32:18 - Thursday 05 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry