งานบริหารทั่วไป

Description: รับ 13.30 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - วัดฝั่งหมิ่น อ.ดอยสะเก็ด จงเชียงใหม่
เพื่อ - ถวายเทียนพรรษา
กลับ - 15.30 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 13:30:00 - Wednesday 11 July 2018
Duration: 2.5 hours
End Time: 16:00:00 - Wednesday 11 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 14:32:31 - Thursday 05 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry