งานบริการการศึกษา

Description: รับ 13.15 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - สำนักทะเบียนและประมวลผล มช.
เพื่อ - ประชุมเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4
รับกลับ 14.30
ผู้ร่วมเดินทาง - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ, น.ส.บุษรา,
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 13:00:00 - Monday 09 July 2018
Duration: 1.5 hours
End Time: 14:30:00 - Monday 09 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:52:24 - Monday 09 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry