งานบริหารทั่วไป

Description: รับ 09.30 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - นครพิงค์เซนเตอร์ ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เพื่อ - ประสานงานถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล งานวิ่ง Humanities CMU RUN
กลับ 11.30 น.
ผู้ร่วมเดินทาง - ผศ.ทรงพันธ์ ตันตระกูล
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 09:30:00 - Tuesday 10 July 2018
Duration: 2 hours
End Time: 11:30:00 - Tuesday 10 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:00:23 - Monday 09 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry