หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Description: รับ 06.00 น. - สถานีรถไฟ
ส่ง - ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อ - รับ นักศึกษากิจกรรมรับน้องรถไฟ
กลับ - หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Saturday 21 July 2018
Duration: 4 hours
End Time: 12:00:00 - Saturday 21 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 13:44:58 - Tuesday 10 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry