สำนักงานคณบดี

Description: รับ 08.10 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - สำนักงานบริการวิชาการ
เพื่อ - คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าภาค ร่วมอบรมหลักสูตรกฏหมายมหาชน
กลับ 16.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 08:00:00 - Wednesday 18 July 2018
Duration: 1.5 hours
End Time: 09:30:00 - Wednesday 18 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:38:45 - Friday 13 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry