งานบริหารทั่วไป

Description: รับ - 09.00 น. - หน้า HB 7
ส่ง - หอพักชาย 1
เพื่อ - รับถังขยะพร้อมฐาน 10 ชุด
กลับ - 10.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 09:00:00 - Tuesday 17 July 2018
Duration: 1 hours
End Time: 10:00:00 - Tuesday 17 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:05:18 - Monday 16 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry