งานบริการการศึกษา

Description: รับ - 15.00 น. - หน้า HB 7
ส่ง - UNISERVE
เพื่อ - ขนของปฐมนิเทศ
กลับ - 16.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 15:00:00 - Monday 23 July 2018
Duration: 1 hours
End Time: 16:00:00 - Monday 23 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:51:24 - Monday 16 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry