สำนักงานคณบดี

Description: รับ - 13.15 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่ีอ - คณบดี หรือ ผช.คณบดี ร่วมประชุมคณะทำงานจัดสอบวัดความรู้และทัักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มช.
กลับ 16.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้นิสสัน
Start Time: 13:00:00 - Tuesday 17 July 2018
Duration: 3 hours
End Time: 16:00:00 - Tuesday 17 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 11:35:48 - Tuesday 17 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry