หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Description: รับ - 16.30 น.
ส่ง - โรงแรมแคนทารี่ฮิวส์ นิมมานเหมินทร์
เพื่อ - รับผู้บริหารกลับจากประชุมคณะกรรมการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ผู้ร่วมเดินทาง 7 ท่าน
กลับ - 17.30
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 16:30:00 - Wednesday 25 July 2018
Duration: 1 hours
End Time: 17:30:00 - Wednesday 25 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 12:15:22 - Wednesday 18 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry