หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Description: รับ 08.30 น. - หน้าอาคาร HB 7
ส่ง - โรงแรมแคนทารี่ฮิวส์ นิมมานเหมินทร์
เพื่อ - ประชุมคณะกรรมการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ตีรถเปล่ากลับคณะ
ผู้ร่วมเดินทาง 7 ท่าน
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 08:30:00 - Wednesday 25 July 2018
Duration: 1 hours
End Time: 09:30:00 - Wednesday 25 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 13:37:21 - Wednesday 18 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry