งานบริหารทั่วไป

Description: รับ - 08.30 น. - หน้า HB 7 (เลี่อนเวลา)
ส่ง - สถานีเพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ อ.สันกำแพง
เพื่อ - รับต้นกล้าสำหรับปลูกภายในคณะ
กลับ - 13.00 น.
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:30:00 - Friday 20 July 2018
Duration: 4.5 hours
End Time: 13:00:00 - Friday 20 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 13:46:11 - Thursday 19 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry