ภาควิชาบรรณารักษ์ฯ

Description: รับ - 09.00 หน้า HB 5
ส่ง -
เพื่อ - นิเทศนักศึกษา
กลับ 12.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 09:00:00 - Tuesday 24 July 2018
Duration: 2.5 hours
End Time: 11:30:00 - Tuesday 24 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 09:56:19 - Monday 23 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry