หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Description: รับ - 06.00 หน้า HB 7
ส่ง - หอประชุม มช.
เพื่อ - ปฐมนิเทศนศ.
กลับ - 08.00
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - กระบะฮีโน่
Start Time: 08:00:00 - Tuesday 24 July 2018
Duration: 30 minutes
End Time: 08:30:00 - Tuesday 24 July 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:58:30 - Monday 23 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry