งานการเงินฯ

Description: รับ - ส่งบุคลากรจำหน่ายเอกสารการสอนคณะบริหารธุรกิจ
Confirmation status: Confirmed
Room: รถทั้งหมด - รถตู้โตโยต้า
Start Time: 16:30:00 - Monday 06 August 2018
Duration: 2.5 hours
End Time: 19:00:00 - Monday 06 August 2018
Type: Internal
Created By: danupon
Last Updated: 16:56:56 - Thursday 26 July 2018
Repeat Type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry